Sakarya Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu

SAKARYA GENÇLİK EĞİTİM ve KÜLTÜR DERNEĞİ

"Gençliğe Değer Geleceğe Önder "

Yönetim Kurulu

 

Huzeyfe Bilal Üvez - Başkan

 

Abdulsamed Erkan - Başkan Yardımcısı

 

Yasin Müslim - Sekreter

 

Derda Girgin - Muhasip

 

Muhammed Ali Karaoğlu - Üye

 

Fatih Zarzavatçıoğlu - Üye

 

 

SAKARYA GENÇLİK EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ

 

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek; ailelerin, gençlerin, çocuklarıneğitimleri, öğretimleri, sosyal, sportif ve kültürel alanlarda faaliyet gösterir.

DerneğinAmacı

Gençlik Eğitim Ve KültürDerneği, İl’de ki yaşayan tüm gençlerin kolektif çalışma ve ortak karar alma anlayışı içerisinde; gençlerin,Eğitim, Kültürve Sosyal Hizmet alanlarında sorunları çözümlemek. Eşitlik, özgürlük, katılımcı mekanizmaların güçlendirilmesini,birlikteliğini ve sürekliliğini sağlayacak organizasyonların oluşturulmasını. Gençlerin; toplumsal yaşamın her alanında söz sahibi olmasını, kalite ve yaşanabilir bir dernekte, yönetiminde gençlerin aktif rol almasını, gençlik sorunlarına ilişkin uygulamalar ve çözüm önerileri geliştirmelerini amaçlanmaktadır.

1- Üyelerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda mesleki, kültürel ve sosyal hizmet alanlarında değişik konuların araştırılması, incelenmesi ve tartışılması için uygun ortam hazırlamak.

2- Beden ve ruh sağlığının geliştirilmesi, çalışma, moral, beslenme ve dinlenme ihtiyaçlarını sağlamak.

3- İnsan hak ve hürriyetlerinin korunmasını sağlamak üzere çalışmalar yapmak.

4- Eğitim, öğretim ve öğrenim ihtiyaçlarının karşılanması için faaliyette bulunmak. Eğitim ve öğretim kurumu,kreş, anaokulu,çocuk kulübü,   dershane, kurs ve yurt açıp işletebilir veya bunlara katkıda bulunabilir.

5- Burs vermek isteyen kurum ve kişilerle iletişim kurup danışmanlık yapmak.

6- Rehberlik ve danışmanlık ihtiyaçlarını karşılamak ve kurum idaresi veya diğer kuruluşlar bünyesinde temsil edilmesini amaçlar.

7- Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, sosyal,  kültürel ve bilimsel etkinliklerde bulunabilir.

8- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek,dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, cd gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, basın-yayın yoluyla kamuoyuna açıklamak.

9- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

10- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

11- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

12- Üyelerinin ve ailelerinin yararlanmaları, boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

13- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

14- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmekve her türlü inşaatı yaptırabilir.

15- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

16- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

17- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

18- Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak.

19- Dernek, amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi bünyesinde veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere yetkili organların kararı ile platformlar oluşturur veya amaca uygun oluşturulan platformlara katılabilir.

20- Dünyanın bütün ülkelerindeki eğitimde yaratıcı drama çalışmalarını izler, bunlar ile ilişki kurar ve bu çalışmaların ülkemizde yansıtılması için çalışır. Bu tür çalışmalara da katılır. Gerektiğinde alan ile ilgili kurum, kuruluş, vakıf, dernek, çatı organizasyon ve benzerlerine üye olabilir.

21- Özellikle eğitim süreci içindeki çocuk ve gençlerin kendilerini tanıması, iletişim becerilerinin artırılması, maddi ve manevi tutum ve davranışlarının gelişmesi, kişiliklerinin oluşabilmesi, üretici kişiliğe sahip olabilmesi için sağlıklı kişiliğin geliştirilmesi açısından eğitimde drama çalışmalarına öncelik verir.

22- Tüm eğitim çağındaki gençler için; açık alan, park, okul, kurs, yuva, sağlık kurum ve kuruluşları, dershane, eğitim ve kültür evleri, çocuk ve gençlik kulüpleri, eğitsel ve sosyal kuruluşlar,  tesisler, izcilik kuruluşları ve benzerleri ile iş birliğine girerek ders ve atölye çalışmalarının bu merkezlerde etkin biçimlerde uygulanmasına yardımcı olur.

23- Derneği kamuoyuna tanıtmak, üyeler arasında dayanışmayı gerçekleştirmek ve derneğe gelir sağlamak amacıyla çaylar, kermesler, geceler vb. toplantılar düzenler.

24- Gençler arasında ve toplum içinde kaynaşmaya, işbirliği yapmaya, eşitlik anlayışına bağlı olarak  katılmaya,  gençten  gence,  gençten  topluma  sağlıklı  bağlar  kurmaya, gençlik uzmanlığı ve gençlik önderliğini geliştirip yaygınlaştırmaya özen gösterir.

25- Tüm çalışmalarını ve sorunlara çözüm anlayışlarını, yasalara uygun olarak ve demokratik kurallar içerisinde  sürdürür. Gerektiğinde  yasal  tepki  yöntemlerini  uygarca kullanır.

26- Irk, renk, köken, cinsiyet, eğitim düzeyi, dil ve din ayırımı gözetmez. Dünya haklarını ve gençlerini; içinde hoşgörü, saygı, sevgi, arkadaşlık, dostluk  ve barışın  bulunduğu  bir aile kabul eder.

27- Kamu, yerel, özel ve gönüllü kuruluşlarla medyaya yönelik ilişkilerinde ve tüm çalışmalarında, aile, topluma uygun hareket eder, bu anlayışın yaygınlaşmasına çalışır.

28- Gençliğe hizmet sunan ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, ilgili makamlardan izin almak kaydıyla, her türlü yasal ve halka açık çalışmalarda işbirliğinde bulunur.

29- Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için üyeleri ya da uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etütleri yapar, öneri ve dilekleri belirler ve bunları her türlü yayın araçları ile yayınlayabilir

30-Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplar, alır ve verir; kermes açar, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir.

31- Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için mevzuatın izin verdiği lokal açma ve benzeri tüm haklarını kullanabilir ve gerekli diğer faaliyet ve çalışmaları yapabilir.

            32- Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli her türlü sosyal, kültürel, bilimsel etkinliklerde bulunabilir.

            33- Basın-yayın organları yoluyla derneğin amaçları veya çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, derneğin görüşlerini kamuoyuna açıklamak.

            34- Yurt içi ve yurt dışında üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için; Bilimsel toplantılar, paneller, seminerler, konferanslar, sempozyumlar, sergiler, festivaller, temsiller, gösterimler, toplantılar, kurslar, kongreler ve atölye çalışmaları, yarışmalar düzenlemek ve düzenlenmesinde görev almak. Eğitim çalışmaları yapmak. Fuar, gezi, toplantı, kermes, anma günleri, münazara, yarışma düzenlemek ve düzenlenmiş olanlara katılmak.

            35- Üyelerinin, eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, aralarındaki iletişim kardeşlik ve dayanışmayı arttırmak üzere, dinlenme tesisleri, gösterim salonu ve kitaplık açmak ve işletmek.

            36- Derneğe gelir sağlamak ya da üyeler arasındaki sosyal ilişkileri ve iletişimi gerçekleştirmek amacıyla yemek, konser, piknik, yurtiçi ve yurtdışına gezi vb. düzenlemek.

            37- Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için üyeleri veya uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etütler yapmak, öneri ve dilekleri belirlemek ve bunları her türlü yayın araçları ile yayınlamak.

            38- Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için mevzuata uygun olarak başka dernek, sendika, vakıf, kişi, kurum ve benzeri kuruluşlar ile ortak faaliyetler yürütmek.

            39- Aynı faaliyetleri aile eğitimi alanlarında çalışan kurum ve kuruluşlar ile oluşturulacak kurullarda ve alınacak kararlarda derneği temsilen görev almak veya üyelerinin görevlendirilmesini sağlamak.

            40- Aile, eğitim, akademi, hukuk, çalışma hayatı, medya-iletişim, askerlik, hapishane, ruh sağlığı vb. alanlarda mevcut durum ve işleyişin izlenmesi, ailelerin sosyal, kültürel, ekonomik hakları yönünde düzenlemeler için çalışmaların yapılması ve önerilerin geliştirilmesi, hukuki ve bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve yayımlanması vb. konularında derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için komisyonlar kurmak.

            41- Dünya aileleri arasında bölgesel ve küresel ortaklığın oluşturulması yönünde çalışmalar yapmak için uluslararası çalışma ve işbirliği komisyonları kurmak.

            42- Her derecedeki öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin iaşe, ibate ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, öğrencilere ayni ve nakdi yardımda bulunmak, burs vermek. Yurt, pansiyon, eğitim ve dinlenme tesisleri, dershane, etüt merkezi, mesken yapmak, yaptırmak, kiralamak ve yapılmakta olanlara maddi destek sağlamak, ortak olmak. Her derecede örgün eğitim kurumları açmak ve işletmek. Her derecede öğretim kurumlarının giriş sınavlarına hazırlanan adayların eğitimini desteklemek için kurslar düzenlemek, burs vermek, gerekli tesisleri kurmak

43- Öğrenim çağındaki gençler için yaz okulları, yaz kampları, gezi ve piknik programları düzenlemek.

44- Yurt içi ve yurt dışında konferans, seminer, panel, kurs, sergi, fuar, kongre, gezi, toplantı, kermes, anma günleri, münazara, yarışma düzenlemek ve düzenlenmiş olanlara katılmak. Dini ve Milli gün ve geceleri kutlamak için etkinlik düzenlemek, her türlü bilimsel araştırmalar yapmak.

45- Her türlü basılı, sesli (CD), web sayfası ve görüntülü yayınlar yapmak (“Radyo ve televizyon dâhil”), veya yaptırmak.

46- Sağlık kurumları açmak ve işletmek,  sağlık taraması yapmak. Afetbölgelerinde sağlık merkezi kurmak, ilkyardım kursları açmak, ambulans hizmeti vermek, ilaç yardımı yapmak, kan bağışını teşvik etmek, sağlık rehberlik hizmetleri vermek, sünnet organizasyonu yapmak.

47- Her dalda sportif aktivitelerde bulunmak. Spor salonları, spor tesisleri, spor okulları ve kursları açmak.

48- Milli örf ve adetlerimizin geliştirilmesi için folklor merkezleri, halk oyunları, el sanatları, biçki-dikiş kursları, hat, resim, müzik, kursları ve merkezleri açmak ve işletmek, sanatsal organizasyonlar yapmak.

49- Dul, yetim ve muhtaçlara ayni ve nakdi yardımda bulunmak. Gerektiğinde yurtiçinde ve yurtdışında tedavilerini yaptırmak. Maddi durumu müsait olmayan gençlerin evlendirilmelerine maddi katkı sağlamak, düğün organizasyonları yapmak.

50- Toplumun ortak kullanımına mahsus mabed, çeşme, park vb. mekânlar inşa etmek, inşa edilenlere maddi destek sağlamak. Araştırma merkezleri, enstitüler, kütüphane açmak veya açılmış olanlarına maddi katkıda bulunmak, ortak olmak.

51- Toplumun menfaatine olan hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için vakıf kurmak, kurulmuş bir vakfa iştirak etmek, projeler yapmak veya yapılmış bir projeye ortak olabilmek.

52- Hizmet konuları için başkaları tarafından, devredilen vakıf ve tesislerin idaresini üzerine almak.

53- Yurt içinde ve yurt dışında eğitim, ilim ve kültür merkezleri ile yetkili mercilerden izin almak suretiyle İşbirliği yapmak. Uluslar arası kongre ve toplantılar düzenlemek, düzenlenmiş olanlara katılmak.

54- İlmi araştırmalar yaptırmak, bilimsel eserleri yayımlamak. Dini vecibelerin ve milli etkinliklerin yerine getirilmesine yardımcı olacak organizasyonlar yapmak.

55- Gençlerin ilgi alanları doğrultusunda, onlara en uygun yollarla etkinlik ve düzenleme biçimlerini seçme, ya da diğer alanlarda sınır gözetmeksizin  bağlantılar  kurma, kendine özgü eğitim alanları olarak tanımlanan ulusal ve uluslararası gençlik etkinlikleri yapar.

56- Gençleri; içki, kumar, uyuşturucu gibi toplumsal felakete düşürecek konumlardan korumak, milli, manevi ve ahlaki değerlere saygılı, bilgili yetiştirmek için eğitim programları düzenler.

 

HIZLI İLETİŞİM

Adres: Kemalpaşa Mah. 340.Sok. No:57 Serdivan

Telefon:0 (264) 277 19 46

E-Mail: adabulteni@adabulteni.com

HARİTADA DERNEĞİMİZ

Derneğimizin haritadaki konumu aşağıdaki gibidir.