Sakarya İlme Hizmet ve Kur'an Kursu Derneği Yönetim Kurulu

SAKARYA İLME HİZMET ve KUR’AN KURSU DERNEĞİ

" Gelecek Nesiller İçin Tükenmeyen Servet Sadakayı Cariye "

 

Yönetim Kurulu

 

Mustafa DİKMEN - Başkan

 

Yusuf Ertuğrul ERDEM - Başkan Yardımcısı

 

Ahmet ERKAN - Sekreter

 

Samet ERKAN - Muhasip

 

Mehmet ALEMDAR - Üye

 

 

SAKARYA İLME HİZMET VE KUR’AN KURSU DERNEĞİ

   Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, Kur’an Kursu; ilme hizmet, eğitim, öğretim, sosyal, kültürel alanlarda ve öğrencilere  yardım alanlarında faaliyet gösterir. 

         Derneğin Amacı

Kur’an ilmine hizmet ve Kur’an nesli yetiştirmek için; Kur’an Kursları yapmak, iaşe ve barınma desteği vermek, öğrencilerin bilgi ve görgülerini artırarak onları maddi ve manevi yönden yetiştirmek, ülkemize ve milletimize yaraşır hasletlerle donatmak. Açılmış Kur’an Kurslarında öğrenci okutmak, himaye etmek, öğrenimlerini kolaylaştırmak ve korumak, öğrenim kurumlarına yardımcı olmak amacı ile kurulmuştur.                  

         Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1- Kur’an-ı Kerimi öğrenen, öğreten, muhtevasına vakıf olmaya çalışan ve bu uğurda hizmet verenlere her türlü katkıda bulunmak, bu amaçla faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların sorunlarına çözümler üretmek ve stratejiler geliştirmek.

2- İmam Hatip ve Din Bilgini olacaklara, tekâmül kursları açmak, okullarda okuyan öğrencilerin tahsil sürelerinden daha iyi yetişebilmeleri için lüzumlu görülen derslerden kurslar açmak, okullarını bitirenlerden kabiliyetli olanlara yurt içinde ve dışında ihtisas yapmayı imkânları nispetinde sağlamak. Hafızlara, Kur’an Kursu öğrencilerine ve mezunlarına her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak, yardım kampanyaları düzenlemek.

3-Kurslarda Kur’an-ı Kerim ve Hıfz öğrenimi ile İmamet ve İkmal ve Tekâmül Kurslarında, iç yönetmelik esasları dâhilinde öğrenim yapmak isteyen öğrencilere yardımcı olmak ve himaye etmek. Kabiliyetli ve fakat muhtaç, her derecede öğrenim gören çocukların tahsil yapmalarını temin için imkânlar hazırlamak, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, iskân, iaşe, ibate ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak, imkânlar ölçüsünde ihtiyaç sahipleri için ücretsiz olmak üzere yurtlar, öğrenim merkezleri, kurslar açmak,

4- Derneğin çalışma konularında faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı resmi kurum ve kuruluşlarla, aynı amaçlı şahıs ve tüzel kişiliklerle ve Diyanet camiasıyla ilgili mevzuat çerçevesinde ilişkiler kurmak, faaliyetler yapmak ve yapılan faaliyetlere katılmak. Federasyon ve konfederasyonlarla kanunlar çerçevesinde işbirliği yapmak,

5- Yurt içinde ve yurt dışında, dershane, mescit veya camiler, kur’an kursları yapmak, yaptırmak, amaçlarına yönelik organizasyon, seminer ve eğitim faaliyetleri düzenlemek.

6- Milli, manevi, kültürel, ahlaki ve evrensel değerlere bağlı bir toplum oluşturmak için eğitim ve öğretimin her kademesinde; Kuran Kursu, yurt, pansiyon, misafirhane, eğitim merkezi, kültür sitesi, kamp, spor ve dinlenme tesisi, konferans ve tiyatro salonu, kütüphane, etüt eğitim merkezi, okuma salonu, hafız dinleme salonu, lokal, araştırma merkezi, bilgisayar ve dil laboratuvarı kurmak, işletmek, işlettirmek; onarmak, bunun için resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

7- Derneğin amacına uygun olarak Eğitim ve öğretimin her dalında ve kademesinde öğrencilere karşılıksız burs ve krediler vermek.

8- Mahalli ve uluslararası konferanslar, paneller, sempozyumlar, yarışmalar, gençlik kurultayları, icazet merasimleri, şenlikler, anma günleri, çok amaçlı kapalı salon toplantıları, açık oturumlar, seminerler, sohbetler, açık hava toplantıları, gösteri yürüyüşleri, imza ve söyleşi günleri, tiyatro organizeleri, kitap kritik toplantıları, istişare toplantıları, yemekli toplantılar, sünnet şölenleri, Kur’an ziyafeti ve şölenleri, gençlik ve müzik şölenleri, konserler, spor turnuvaları, ayrıca kaynaşmayı sağlamak, bilgi ve görgü geliştirici mahiyette tarihi, turistik, gezi, tur, piknik, kamplar ve ziyaret gibi organizasyonlar düzenlemek.

9-Ortaöğretim, Üniversite, Açık öğretim hazırlık ve takviye kursları, Hat, tezhip, kıraat, güzel okuma, musiki, ebru, dikiş, nakış, makrame, boyama ve benzeri beceri kursları ile kermes ve sergi açmak. Tiyatro, müzik ve benzeri çalışma grupları oluşturmak. Resim, şiir, kompozisyon ve bilgi yarışmaları düzenler.

10-Kur’an Kursu, Hastane, hapishane, huzurevleri, yurtlar ve benzeri sosyal müesseseleri ziyaret etmek.

11-Araştırma-geliştirme ve inceleme, anket, telif, tercüme ve benzeri çalışmalar yapmak veya yaptırmak, elde edilecek sonuçları gerekli görüldüğü takdirde basın, yayın ve diğer yollarla duyurmak. Sesli, görüntülü veya yazılı, programları hazırlamak ve hazırlatmak, kitap, broşür, gazete, dergi, bülten, el ilanları, internet vb. yayınlar yapmak, bunları neşretmek, ücretli veya ücretsiz dağıtmak. Basın toplantıları düzenlemek.

12-Milli, dini, tarihi gün ve gecelerin anlam ve önemine uygun kutlama programları düzenlemek.

13-Sokak çocukları ve gençlerin alkol, uyuşturucu, madde bağımlılığı, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan kurtarılması ve topluma kazandırılması yönünde her türlü çalışmayı yapmak.

14-Çevre bilincini geliştirici, çevre kirliliğini önleyici ve doğayı koruyucu sosyal ve kültürel çalışmalar yapmak, ağaç dikme kampanyaları düzenlemek ve hatıra ormanları oluşturmak. Çevresel ve tabiatın güzelleştirilmesi ve tabiat varlıklarının korunması ile ilgili faaliyetlerde bulunmak.

15-Derneğin gayesi istikametinde başarılı çalışmalar yapan şahıs, dernek ve diğer müesseselere teşvik amaçlı belge, hediye, plaket ve ödüller vermek.

16-Savaş ve tabii afetler gibi felaketler karşısında yurt içinde ve yurt dışında yardım kampanyaları düzenlemek, elde edilecek ayni ve nakdi yardımları bizzat veya diğer meşru kanallardan kendilerine ulaştırmak. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın her türlü meseleleri ile ilgilenmek ve yardımcı olmak.

17- Dernek, amacına uygun faaliyetleri yürütebilmek için her türlü ticari işletmeleri kurabilir,  işletebilir, ortak olabilir, devredebilir, devralabilir.

18-Başta semtin fakir, kimsesiz ve bakıma muhtaç kimseleri olmak üzere, ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak.

19-Dernek imkânlarıyla çalışacak bir aşevi tesisiyle, muhtaçlara yemek dağıtmak ve yedirmek.

20-Fakir, kimsesiz ve düşkün kimselerin barınabileceği huzur evleri tesis veya inşa edip işletmek.

21-Hanımlar ve kız öğrenciler için okuma-yazma, lisan, çeşitli konularda bilgi ve beceri kursları açmak, açılan kurslara katılanlara katkıda bulunup sertifika almalarını sağlamak, bu tür hizmet veren müesseselerle işbirliğinde bulunmak, güzel sanatların çeşitli kollarında atölyeler açmak, işletmek, hanımlar kolu kurmak,

22-Aile ve çocuk konularında çalışmalar yapmak. Çocuk eğitimi alanında yenilikleri takip ederek, çocuğa yönelik sesli, görüntülü, basılı yayınlar hazırlamak ve yayımlamak. Çocuk kulübü, çocuk sineması, doğa kulübü, yüzme kulübü, izci kulübü, çocuk tiyatrosu, resim kulübü, çocuk spor kulübü vb. kurmak, geliştirmek. Bunun için resmi ve özel kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak programlar düzenlemek.

23-Evlenme hazırlığı içindeki tüm insanları birlikte yuva kurmalarım sağlamak, bunun için Sponsor temin etmek suretiyle ve derneğin imkânları ile toplu nikâh ve düğün törenleri ve yeni evlilere ihtiyaçlarını temin etmek, toplu sünnet törenleri düzenlemek,

24-Gençlerin bedensel ve zihinsel gelişmelerine katkı için sportif faaliyetler ve çalışmalarda bulunmak, bunun için her branşta kurslar, yarışmalar ve organizasyonlar düzenlemek.

25-Öğrencileri yurtdışına yabancı dil öğrenmeleri için göndermek.

26-Öğrencilere bilgisayar eğitimi ve bilgisayar kurs hizmetleri vermek.

27-Yurtdışından kabiliyetli ve muhtaç her seviyedeki öğrencileri ülkemize getirip eğitim, araştırma ve ihtisas yapma olanağı sağlamak ve her türlü iaşe ve ibatelerini sağlamak.

28-İmkânları elverdiği ölçüde kurban kesmek isteyen kişilere, dernek nezdinde kurban kesim mahalli tesis ve tahsis etmek, ayrıca yurtiçi ve yurtdışında kurban kesim organizasyonlarında da bulunmak.

29-Eğitim, sosyal ve kültürel amaçla tesisler kurmak yurt içi ve yurt dışından derneğimize gelecek her türlü misafirlerin ağırlanacağı misafirhaneler kiralamak, satın almak, inşa etmek, işletmek, bu müesseselerin yetersiz kaldığı durumlarda bunları otel ve benzeri müesseselerde ağırlamak, bu amaçla resmi ve özel kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

30-Öğrenciler, Öğretmenler ve personel için Eğitim amaçlı, piknik alanları, tatil kampları düzenlemek,kampların kurulması için, yer temin etmek ve inşaat yapmak.

31-Dernek yasal yükümlülükleri yerine getirmek ve amacına uygun olmak şartı ile derneğin işlerini yürütmek ve takibi için ve dernek faaliyetleri için personel çalıştırabilir. Hizmet  satın alabilir. Çalıştırılan personele ücret ve ikramiye öder.

32-Milli, manevi, ahlaki değerlere bağlı bu değerleri bilen insanları yetiştirmek, eğitmek ve öğretmek. Kişilerin birbirleri ile münasebetlerini eğitim, sosyal, kültürel, ilmi, sağlık, ekonomik ve sanatsal açıdan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, kaynaşmayı ve dayanışmayı sağlayarak sevgi ve kardeşlikle birlik ve beraberlik içerisinde her türlü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdürmektir.

33-Öğrenim durumunda bulunan her yaştaki halkımıza, her türlü eğitici, öğretici kurslar açmak, maddi, manevi, ekonomik, ilmi, sosyal ve kültürel yardımlarda bulunmak.

34-Sosyal tesisleri yapmak ve yaşatmak, ihtiyaç olursa bununla ilgili binalar alır, bina inşaatları yapar, kiralar, bağış kabul eder, faaliyetlerde bulunur, hizmetler verir ve intifa hakkı alır-verir.

35-Yurtlar, barınma yerleri, pansiyonlar, kitaplık, okuma yerleri, Kütüphaneler açar, mevcut kütüphanelere yardımcı olur

36-Dernek faaliyetleri için nakil vasıtaları almak, bu vasıtaları bağış olarak kabul etmek.

HIZLI İLETİŞİM

Adres: Kemalpaşa Mah. 340.Sok. No:57 Serdivan

Telefon:0 (264) 277 19 46

E-Mail: adabulteni@adabulteni.com

HARİTADA DERNEĞİMİZ

Derneğimizin haritadaki konumu aşağıdaki gibidir.