Sakarya Aile Derneği Yönetim Kurulu

SAKARYA AİLE DERNEĞİ

" Ailenin Tüm Fertlerine Bir Mektep "

 

SAKARYA AİLE DERNEĞİ

Derneğin Faaliyet Alanı

            Dernek; ailelerin, gençlerin eğitimi, sosyal ve kültürel alanlarında faaliyet gösterir

            Derneğin amacı

            Dernek; Aile, gençlik, çocuk eğitimlerinin etkinleştirilmesi, Aile bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi, ayrıca sosyal refahının artırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası araştırma yapmak ve projeler geliştirilmesini sağlamak, aileye yönelik milli bir politikanın oluşmasına yardımcı olmak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

            1- İkametgâhı ile amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşımaz mallar satın alır, satar, ücretsiz kullanır ve kiralar. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.

             2- Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirebilmek için üyeleri ya da uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etütleri yapar, öneri ve dilekleri belirler ve bunları her türlü yayın aracılığı ile yayınlayabilir.

             3- Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için her düzeyde eğitim ve öğretim kurumu, kreş (Çocuk kulübü) Anaokulu, dershane, kurs ve yurt açıp işletebilir veya bunlara katkıda bulunabilir.

             4- Derneğin; Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar ve yardımlaşma sandıkları kurabilir.

            5- Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirebilmek için Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplar, alır ve verir; kermes açar, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir.

             6- Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirebilmek için mevzuatın izin verdiği lokal açma ve benzeri tüm haklarını kullanabilir ve gerekli diğer faaliyet ve çalışmaları yapabilir.

             7- Basın-Yayın organları yoluyla derneğin amaçları veya çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, derneğin görüşlerini kamuoyuna açıklamak.

             8- Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için; Bilimsel toplantılar, paneller, seminerler, konferanslar, sempozyumlar, sergiler, festivaller, temsiller, gösterimler, toplantılar, kurslar, kongreler ve atölye çalışmaları, yarışmalar düzenlemek, düzenlenmesinde görev almak. Eğitim çalışmaları yapmak.

            9- Üyelerinin, eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, aralarındaki iletişim kardeşlik ve dayanışmayı artırmak üzere, dinlenme tesisleri, gösterim salonu ve kitaplık açmak ve işletmek.

            10- Derneğe gelir sağlamak ya da üyeler arasındaki sosyal ilişkileri ve iletişimi gerçekleştirmek amacıyla yemek, konser, piknik, yurtiçi ve yurtdışına gezi vb. düzenlemek.

            11- Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için mevzuata uygun olarak başka dernek, sendika, vakıf, kişi, kurum ve benzeri kuruluşlar ile ortak faaliyetler yürütmek.

            12- Aynı faaliyetleri aile eğitimi alanlarında çalışan kurum ve kuruluşlar ile oluşturulacak kurullarda ve alınacak kararlarda derneği temsilen görev almak veya üyelerinin görevlendirilmesini sağlamak,

            13- Aile, eğitim akademi, hukuk, çalışma hayatı, medya-iletişim, askerlik, hapishane, ruh sağlığı vb. alanlarında mevcut durum ve işleyişin izlenmesini, ailelerin sosyal, kültürel ekonomik hakları yönünde düzenlemeler için çalışmaların yapılması ve önerilerin geliştirilmesi, hukuki ve bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve yayımlan-ması vb. konularında derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için komisyonlar kurmak,

            14- Dünya aileleri arasında bölgesel ve küresel ortaklığın oluşturulması yönünde çalışmalar yapmak için uluslararası çalışma ve işbirliği komisyonları kurmak,

            15- Her derecedeki öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin iaşe, ibate ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, öğrencilere ayni ve nakdi yardımda bulunmak, burs vermek.

            16- Her derecedeki öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler için; yurt, pansiyon, eğitim ve dinlenme tesisleri, dershane, etüt merkezi, mesken yapmak, yaptırmak, kiralamak ve yapılmakta olanlara maddi destek sağlamak, ortak olmak. Her derecedeki örgün eğitim kurumları açmak ve işletmek.

            17- Öğrenim çağındaki gençler için yaz okulları, yaz kampları, gezi ve piknik programları düzenlemek.

            18-Üniversite öğrencilerine, evlerde ilköğretim talebelerine takviye dersleri yaptırmak.

            19- Yurt içi ve yurtdışında konferans, seminer, panel, kurs, sergi, fuar, kongre, gezi, toplantı, kermes, anma günleri, münazara, yarışma düzenlemek ve düzenlenmiş olanlara katılmak. Dini ve milli gün ve geceleri kutlamak için etkinlik düzenlemek, her türlü bilimsel araştırmalar yapmak.

            20- Araştırma merkezleri, kütüphane, gençlik merkezi, çocuk ve gençlik kulüpleri, kadın sığınma merkezleri, huzur evi, aşevi, düğün salonu, eğlence merkezleri açmak ve işletmek.

            21- Her türlü basılı, sesli (CD), web sayfası ve görüntülü yayınlar yapmak (“Radyo ve Televizyon dâhil”) veya yaptırmak

            22- Her sahada sportif aktivitelerde bulunmak, spor salonları, spor tesisleri, spor okulları ve kursları açmak

            23- Milli örf ve adetlerimizin geliştirilmesi için folklor merkezleri, halk oyunları, el sanatları, biçki-dikiş kursları, hat, resim, müzik kursları ve merkezleri açmak ve işletmek, sanatsal organizasyonlar yapmak

            24- Dul, yetime muhtaçlara ayni ve nakdi yardımda bulunmak. Gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında tedavilerini yaptırmak… Maddi durumu müsait olmayan gençlerin evlendirilmelerine maddi katkı sağlamak, düğün organizasyonları yapmak

            25- Toplumun ortak kullanımına mahsus mabet, çeşme, park e benzeri mekânlar inşa etmek, inşa edilenlere maddi destek sağlamak… Araştırma merkezleri, enstitüler, kütüphane açmak veya açılmış olanlara maddi katkıda bulunmak, ortak olmak

            26- Toplumun menfaatine olan hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için vakıf kurmak, kurulmuş bir vakfa iştirak etmek, projeler yapmak veya yapılmış bir projeye ortak olabilmek

27- Yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde Yoksulluğun azaltılması maksadı ile ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak için gıda bankacılığı, faaliyetlerini yapar veya benzeri uygulamaları yürütür. Özellikle ev hanımlarının gelir getirici faaliyetlerine karşılıksız olarak teknik, nakdi veya maddi yardımda bulunur. Gıda Bankacılığı uygulamaları, işleyiş şekli, prosedürü, iş akışı ve tüm uygulama biçimi Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelikler ile yapılır.

28- Bu Gıda Bankacılığı hizmetini gerçekleştirmek için özel bir “Gıda Bankacılığı Yönetmeliği” hazırlanması.

            29- Yurt içinde ve yurt dışında eğitim, ilim e kültür merkezleri ile yetkili mercilerden izin almak suretiyle işbirliği yapmak. Uluslararası kongre ve toplantılar düzenlemek, düzenlenmiş olanlara katılmak

            30- İlmi araştırmalar yaptırmak, bilimsel eserleri yayımlamak. Dini vecibelerine milli etkinliklerin yerine getirilmesine yardımcı olacak organizasyonlar yapmak

            31- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak

            32- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek Ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek

            33- Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak

           

                                                                                                                                     

HIZLI İLETİŞİM

Adres: Kemalpaşa Mah. 340.Sok. No:57 Serdivan

Telefon:0 (264) 277 19 46

E-Mail: adabulteni@adabulteni.com

HARİTADA DERNEĞİMİZ

Derneğimizin haritadaki konumu aşağıdaki gibidir.